Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden Walters’ Finest

Onze algemene voorwaarden met betrekking op onze webshop en wijnservice zijn als volgt gedefinieerd: Identiteit van Walters’ Finest, toepasselijkheid, het aanbod, de overeenkomst, herroepingsrecht, kosten in geval van herroeping, uitsluiting herroepingsrecht, de prijs, conformiteit en garantie, levering en uitvoering, duurtransacties, betaling, klachtenregeling, geschillen en aanvullende of afwijkende bepalingen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Onze identiteit

Walters’ Finest handelend onder de naam/namen: MA.IN.CO. BV

Westbilklaan 11A, 8470 Gistel – België
Bereikbaarheid vanaf maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
info@walters.bewww.waltersfinest.bewww.walters.be, www.walterswijnen.be

BTW-nummer: BE043 1546 268

Indien de activiteit van Walters’ Finest is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Indien Walters’ Finest een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; een verwijzing naar de beroepsregels die in België van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Walters’ Finest en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Walters’ Finest zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Ons aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Walters’ Finest gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Walters’ Finest niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Walters’ Finest de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan Walters’ Finest zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie of de voorraad van een overeenkomst wanneer de bestelling van wijnproducten groter is dan de oorspronkelijke beschikbare voorraad op moment van de binding. De wijnen zijn per 6 / karton te bestellen, tenzij anders aangegeven.

Een overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid ‘aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Walters’ Finest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Walters’ Finest is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Walters’ Finest passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Walters’ Finest daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Walters’ Finest kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Walters’ Finest op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Walters’ Finest zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het adres van de vestiging van Walters’ Finest waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 ‘aanbod’ van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Walters’ Finest deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Walters’ Finest bekend gemaakte contactpersoon. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien in de originele staat en verpakking aan Walters’ Finest retourneren, conform de door Walters’ Finest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Walters’ Finest dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Walters’ Finest kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Walters’ Finest dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Walters’ Finest tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Walters’ Finest geen invloed heeft; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

De prijs
Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of door wijzigingen opgelegd door de overheid zoals bijvoorbeeld accijnzen. In afwijking van het vorige lid kan Walters’ Finest producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Walters’ Finest geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Walters’ Finest dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw.

Conformiteit en Garantie
Walters’ Finest staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Walters’ Finest er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door Walters’ Finest, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Walters’ Finest kan doen gelden.

Levering en uitvoering
Walters’ Finest zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De levertijd, gekenmerkt door 5 werkdagen na ontvangst van betaling is pas geldig indien Walters’ Finest de transactie van de gekozen producten door de consument heeft goedgekeurd. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel ‘aanbod’ van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Walters’ Finest geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst en betaald heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Walters’ Finest het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Walters’ Finest zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Walters’ Finest Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Walters’ Finest tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Walters’ Finest bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levering van producten geschiedt gratis in België op het bij de bestelling aangegeven leveringsadres, tenzij anders is aangegeven.

Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 werkdagen. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 werkdagen. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Walters’ Finest voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Duur; als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel Herroepingsrechts lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Walters’ Finest te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Walters’ Finest behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling
Walters’ Finest beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Walters’ Finest, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Walters’ Finest ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Walters’ Finest binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen Walters’ Finest en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en Walters’ Finest over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Walters’ Finest worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Walters’ Finest heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Walters’ Finest aan deze keuze gebonden. Wanneer Walters’ Finest dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Walters’ Finest schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Walters’ Finest de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Walters’ Finest gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Walters’ Finest surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Definities:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Walters’ Finest ;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Walters’ Finest georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Privacy policy

Walters’ Finest gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling (zoals het koeriersbedrijf).
  • Gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Als klant kunt u enkel e-mails ontvangen over het aanbod van Walters’ Finest Wenst U geen berichten meer te ontvangen kan U zich te allen tijde uitschrijven via de mail zelf. Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.

Als u een bestelling plaatst bij Walters’ Finest kunnen we de volgende gegevens vragen:

  • Naam, adres en telefoonnummer om de levering correct af te handelen.
  • E-mailadres om uw bestelling te bevestigen en u op de hoogte te houden over mogelijke leverdata.
  • Betalingsinformatie wordt gebruikt om uw bestelling veilig af te sluiten.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Walters’ Finest niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving, zie algemene voorwaarden). U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 16 jaar mag de website niet gebruikt worden.

Cookies
Om uw bestelling op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookies. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen – zodra de browser afgesloten wordt, is het weer verwijderd. Net als alle webwinkels houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van de webwinkel worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Verwijderen of wijzigen van gegevens
Wenst U Uw gegevens in te kijken of te verwijderen, mail ons via info@walters.be en we voeren uw wensen uit.

 Veiligheid
Walters’ Finest heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie en betalingen ontvangen op de site.